Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe (OWH) firmy August Müller Lichttechnik AG

 

 • 1 Zakres zastosowania, ogólne obowiązki nabywcy, zmiana OWH

1.1 Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej także "OWH") stanowią podstawę wszystkich umów kupna i dostawy zawieranych przez Państwa jako kupującego (zwanego dalej także "kupującym") z nami jako sprzedającym (zwanym dalej także "my" lub "August Müller Lichttechnik AG").

1.2 Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe klienta nie stają się częścią umowy.

1.3 Wszystkie informacje podane przez klienta w procesie składania zamówienia muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Użytkownik nie może przekazywać swojego hasła osobom trzecim, musi je przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób nieupoważnionych, a w przypadku jego utraty lub przekazania niezwłocznie powiadomić nas w formie tekstowej. Za nadużycia, np. za nieuprawnione zamówienia osób trzecich przy użyciu Państwa hasła i wynikające z tego roszczenia, ponosicie Państwo odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych OWH z mocą obowiązującą w przyszłości.

1.5 Jeżeli jako terminy podane są dni robocze, to należy przez to rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych.

 

 • 2 Zawarcie umowy, informacje niewiążące

2.1 Wszystkie informacje o naszych towarach i cenach przed zawarciem umowy są niewiążące. Ilustracje produktów nie zawsze muszą odpowiadać wyglądowi dostarczonych produktów. W szczególności, po odnowieniu asortymentu mogą nastąpić zmiany w wyglądzie i wyposażeniu artykułów. Roszczenia z tytułu wad nie istnieją w tym zakresie, o ile zmiany te są dla Państwa uzasadnione. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, nie istnieje prawo do dostawy określonych artykułów.

2.2 Opisy usług na naszej stronie internetowej https://www.augustmuellerlichttechnik.de nie stanowią jeszcze oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2.3 Wypełniając i potwierdzając formularz zamówienia udostępniony przez August Müller Lichttechnik AG, kupujący składa wiążącą ofertę kupna. Złożenie wiążącej oferty kupna jest możliwe również telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie lub faksem. August Müller Lichttechnik AG może przyjąć niniejszą ofertę poprzez wysłanie wiążącego oświadczenia o jej przyjęciu lub poprzez wysłanie zamówionego towaru. Akceptacji można odmówić w każdej chwili do tego momentu bez podania przyczyn.

2.4 Tekst umowy zostanie przez nas zapisany, a dane dotyczące zamówienia prześlemy Państwu pocztą elektroniczną. Ogólne Warunki Handlowe mogą być w każdej chwili przeglądane przez klienta na stronie www.augustmuellerlichttechnik.de/agb.

 

 • 3 Nieuzasadnione odstąpienie od umowy

Jeśli kupujący odstąpi od umowy bez uzasadnienia lub rozwiąże stosunek umowny w inny sposób bez uzasadnienia, August Müller Lichttechnik AG może żądać 20% ceny kupna jako kary umownej. Warunkiem jest uzgodniony zwrot towaru w nieuszkodzonej formie i kompletnym opakowaniu. Kara umowna nie będzie dochodzona, jeżeli Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie stosunku umownego. Dalsze roszczenia odszkodowawcze firmy August Müller Lichttechnik AG pozostają nienaruszone tym postanowieniem.

 

 • 4 Dostawa, wymagania dotyczące dostawy, zastrzeżenie własności, przeniesienie ryzyka, przerwanie dostawy

4.1 August Müller Lichttechnik AG realizuje dostawy wyłącznie w obrębie obszarów dostawy podanych na stronie www.augustmuellerlichttechnik.de.

4.2 Jeżeli towary są wysyłane do Nabywcy na jego żądanie, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towarów przechodzi na Nabywcę w momencie wysyłki do Nabywcy, najpóźniej w momencie opuszczenia fabryki/magazynu. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy towar wysyłany jest z miejsca wykonania świadczenia, czy realizowane są dostawy częściowe oraz kto ponosi koszty wysyłki/spedycji.

4.3 Dostarczamy towar na adres podany w Państwa strefie klienta na stronie internetowej. W przypadku zmiany adresu prosimy o niezwłoczne wpisanie nowego adresu na swoim koncie klienta. August Müller Lichttechnik AG może podczas realizacji zamówienia uwzględniać tylko te adresy, które są zapisane na koncie klienta. Jeśli dostawa ma być zrealizowana na inny adres, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w zamówieniu.

4.4 Klient musi zapewnić możliwość osobistego odbioru towaru pod wskazanym adresem dostawy. W przeciwnym razie pozostaje on w zwłoce z odbiorem.

4.5 Jeśli w momencie odbioru osobistego towar nie został jeszcze zapłacony, August Müller Lichttechnik AG zachowuje prawo własności do momentu całkowitej zapłaty ceny kupna.

4.6 Jeśli zamawiający wybrał płatność z góry, August Müller Lichttechnik AG nie wysyła towaru przed otrzymaniem zapłaty. Nie ma prawa do wcześniejszej dostawy.

4.7 August Müller Lichttechnik AG jest uprawniony do częściowych dostaw i częściowych świadczeń w każdym czasie, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia zamawiającego.

4.8 Firma August Müller Lichttechnik AG nie zawsze ma wpływ na czas dostawy. W przypadku wystąpienia siły wyższej (strajk, interwencja urzędowa, niedobór energii i surowców, niezawinione przez firmę August Müller Lichttechnik AG utrudnienia w transporcie, niezawinione przez firmę August Müller Lichttechnik AG utrudnienia w eksploatacji) nie przysługuje roszczenie o odszkodowanie za opóźnienie dostawy lub szkody następcze. Jeżeli August Müller Lichttechnik AG nie jest w stanie zrealizować dostawy przez okres dłuższy niż 6 tygodni od pierwotnie ustalonego terminu dostawy, klient ma prawo odstąpić od umowy. Dalsze roszczenia, w szczególności o odszkodowanie, są wykluczone.

 

 • 5 Ceny i koszty wysyłki, termin płatności, płatność, potrącenie, zatrzymanie

5.1 Ceny zawierają podatek VAT i, o ile w ofercie nie podano inaczej, zawierają koszty wysyłki do Niemiec.

5.2 O ile nie określono bezpłatnej dostawy, koszty te ponosi dodatkowo klient.

5.3 Roszczenia firmy August Müller Lichttechnik AG są natychmiast wymagalne, bez uszczerbku dla ustawowego prawa odwołania. Faktura jest dostarczana wraz z wysyłką towarów.

5.4 August Müller Lichttechnik AG przesyła faktury i noty uznaniowe wyłącznie w formie elektronicznej. Zgadzasz się na to.

5.5 Klient może zapłacić za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych na naszej stronie internetowej. Jeśli kupujący wybrał płatność z góry, zobowiązuje się zapłacić cenę zakupu natychmiast po zawarciu umowy. Jeżeli August Müller Lichttechnik AG dostarcza towar za pobraniem, to terminem płatności ceny kupna jest dzień otrzymania towaru.

5.6 Prawo do potrącenia przysługuje zamawiającemu tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne dla August Müller Lichttechnik AG. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie opiera się na tym samym stosunku umownym.

5.7 Po zawarciu umowy, konto lub karta kredytowa zostanie natychmiast obciążona, chyba że wybrano płatność za pomocą faktury.

5.8 Środki, które wpłyną na konto klienta z tytułu promocji, są automatycznie odliczane od ceny zakupu następnej możliwej dostawy. Jeżeli kredyt przewyższa cenę zakupu dostawy, kompensata następuje z kolejnymi dostawami aż do wyczerpania kredytu.

5.9 W przypadku zwłoki w płatności August Müller Lichttechnik AG zastrzega sobie prawo do naliczenia ryczałtowej opłaty za monit w wysokości 5,00 EUR za każdy monit.

 

 • 6 Uszkodzenia w transporcie

6.1 Kupujący musi sprawdzić towar natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych. Ewentualne zastrzeżenia należy zgłaszać firmie August Müller Lichttechnik AG i doręczycielowi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania towaru.

6.2 Jeżeli przesyłka zostanie dostarczona z widocznymi, rozpoznawalnymi z zewnątrz uszkodzeniami transportowymi, zamawiający musi niezwłocznie złożyć reklamację u przewoźnika i poinformować o tym firmę August Müller Lichttechnik AG. Zamawiający wspiera August Müller Lichttechnik AG w dochodzeniu roszczeń wobec przewoźnika i przedsiębiorstwa transportowego. Brak reklamacji lub kontaktu z firmą August Müller Lichttechnik AG może spowodować, że kupujący utraci wszelkie roszczenia odszkodowawcze.

 

 • 7 Warunki realizacji bonów upominkowych

7.1 Bony upominkowe to bony, które mogą być zakupione przez klienta. Bony mogą być zrealizowane wyłącznie na zakup produktów na stronie www.augustmuellerlichttechnik.de.

7.2 Salda bonów podarunkowych nie będą wypłacane w gotówce ani nie będą oprocentowane.

7.3 Bony upominkowe i kredyty mogą być zrealizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Nie mogą być one później dopisane do zamówienia.

7.4 Rezygnacja z zakupu bonu jest możliwa tylko wtedy, gdy bon nie został jeszcze wykorzystany w zamówieniu lub nie wpłynął na konto klienta.

7.5 Jeżeli wartość bonu nie jest wystarczająca do realizacji zamówienia, klient może dopłacić różnicę korzystając z innych opcji płatności

7.6 W ramach jednego zamówienia można wykorzystać więcej niż jeden bon upominkowy. Bony upominkowe nie mogą być łączone z kodami promocyjnymi. Voucher upominkowy jest zbywalny. Powielanie, edytowanie lub manipulowanie kuponami upominkowymi jest zabronione.

7.7 August Müller Lichttechnik AG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty, kradzieży lub nieczytelności kuponów, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Ponadto firma August Müller Lichttechnik AG nie ponosi odpowiedzialności za błędy ortograficzne w adresie e-mail odbiorcy kuponu.

7.8 Jeśli kupujący wykorzystał bon upominkowy do dokonania zakupu, August Müller Lichttechnik AG zastrzega sobie prawo, aby po zwrocie towaru uznać konto klienta kupującego kwotą, z której kupujący zapłacił bonem upominkowym.

 

 • 8 Warunki realizacji kodów promocyjnych

8.1 Kody promocyjne to kupony wydawane w ramach akcji promocyjnych o określonym okresie ważności. Można je zrealizować tylko w określonym sklepie internetowym, tylko w określonym czasie i tylko raz w ramach procesu zamówienia. Ponadto, na kuponach można znaleźć dalsze ograniczenia dotyczące możliwości wykorzystania kodów promocyjnych.

8.2 Wartość zamówienia musi być równa co najmniej kwocie kodu promocyjnego. Pozostały kredyt nie zostanie zwrócony.

8.3 Kody promocyjne mogą być zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsza kompensacja nie jest możliwa. Kredyt w postaci kodu promocyjnego nie jest wypłacany w gotówce ani nie jest oprocentowany. Kod promocyjny nie może być przekazywany osobom trzecim. Kody promocyjne nie mogą być łączone z innymi. Kody promocyjne nie mogą być wykorzystane przy zakupie bonów upominkowych.

8.4 Jeśli środki z kodu promocyjnego nie wystarczą na realizację zamówienia, różnicę można uzupełnić za pomocą oferowanych opcji płatności.

8.5 Kod promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli towary zostaną zwrócone w całości lub w części, pod warunkiem, że kod promocyjny został wydany w ramach promocji i w zamian za niego nie zostało przekazane żadne wynagrodzenie.

8.6 Jeśli kupujący użył kodu promocyjnego przy zakupie, August Müller Lichttechnik AG zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego pierwotną ceną zatrzymanego towaru, jeśli w wyniku odwołania kupującego całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kodu promocyjnego.

 

 • 9 Odpowiedzialność August Müller Lichttechnik AG, obowiązki nabywcy

9.1 W przypadku niemożności dostawy firma August Müller Lichttechnik AG ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa firmy August Müller Lichttechnik AG oraz w przypadku zawinionego narażenia życia, ciała lub zdrowia. Poza tymi przypadkami odpowiedzialność August Müller Lichttechnik AG za szkody z powodu niemożliwości i za zwrot daremnych nakładów jest ograniczona do łącznej kwoty 10% wartości dostawy. Dalsze roszczenia zamawiającego z tytułu niemożności dostawy są wykluczone - także po upływie terminu wyznaczonego firmie August Müller Lichttechnik AG do spełnienia świadczenia. Prawo kupującego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone. Powyższe przepisy nie oznaczają zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść nabywcy.

9.2 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności zawarte w ustępach poprzedzających obowiązują również w przypadku osobistej odpowiedzialności organów, pracowników i osób, którym August Müller Lichttechnik AG powierzył wykonanie zobowiązania.

9.3 Klient jest zobowiązany do dokładnego przeczytania i przestrzegania przed użyciem produktu, instrukcji użytkowania i ostrzeżeń dotyczących dostarczonych produktów.

 

 • 10 Prawo właściwe, miejsce jurysdykcji

10.1 Dla wszystkich transakcji prawnych lub innych stosunków prawnych z nami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz inne porozumienia międzyrządowe, również po ich przejęciu do prawa niemieckiego, nie mają zastosowania. W przypadku umów, których cel nie może być przypisany działalności zawodowej lub handlowej uprawnionej strony (umowa z konsumentem), wybór prawa obejmuje, że konsument nie jest pozbawiony ochrony przyznanej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym ma miejsce zwykłego pobytu.

10.2 W transakcjach handlowych z handlowcami i osobami prawnymi prawa publicznego, nasza siedziba w Berlinie jest ustalona jako miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych dotyczących niniejszych warunków i poszczególnych umów zawartych w ramach ich ważności, w tym działań na wekslach i czekach. W takim przypadku jesteśmy również uprawnieni do podjęcia kroków prawnych w miejscu prowadzenia działalności przez klienta. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na wyłączne miejsce jurysdykcji.

 

 • 11 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności

Jeżeli poszczególne postanowienia umowy, w tym niniejsze postanowienia, są lub staną się nieważne w całości lub w części, lub jeżeli umowa zawiera nieprzewidzianą lukę, ważność pozostałych postanowień lub części takich postanowień pozostaje nienaruszona. Nieważne lub brakujące przepisy zastępuje się odpowiednimi przepisami ustawowymi.

 

 • 12 Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (August Müller Lichttechnik AG, Bruno-Bürgel-Weg 69-81, 12439 Berlin, Niemcy) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

 

 • 13 Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać nam, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas na zakup następujących towarów:
Wyliczenie artykułów
Zamówione w dniu:
Otrzymane w dniu:
Nazwa konsumenta:
Adres konsumenta:

 

August Müller Lichttechnik AG; Status 21.01.2022