Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma dla kierownictwa August Müller Lichttechnik AG szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych firmy August Müller Lichttechnik AG jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych właściwymi dla danego kraju, obowiązującymi dla August Müller Lichttechnik AG. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych August Müller Lichttechnik AG wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład przez telefon.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy August Müller Lichttechnik AG opiera się na pojęciach, którymi posługuje się dyrektywa europejska i rozporządzenie przy wydawaniu rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszej Polityce Prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) osoba zainteresowana

  Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane konkretnej osobie, której dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) kontroler lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

  Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 • h) procesory

  Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu kontrolera.

 • (i) Odbiorca

  Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Trzeci

  Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym oraz osobami, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli przez osobę, której dotyczą dane, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez które osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

August Müller Lichttechnik AG

Droga Bruno Bürge, 69-81

12439 Berlin

Niemcy

Telefon: +49 (0)30 565 74 150

E-mail: info@augustmuellerlichttechnik.de

Strona internetowa: www.augustmuellerlichttechnik.de

3) nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest:

Marek Chłosta

August Müller Lichttechnik AG

Droga Bruno Bürge, 69-81

12439 Berlin

Niemcy

Telefon: +49 (0)30 565 74 150

E-mail: info@augustmuellerlichttechnik.de

Strona internetowa: www.augustmuellerlichttechnik.de

Każdy podmiot danych może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. ciasteczka

Strony internetowe firmy August Müller Lichttechnik AG używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Za pomocą plików cookie firma August Müller Lichttechnik AG może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane w rozumieniu użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa August Müller Lichttechnik AG gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje tę stronę. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma August Müller Lichttechnik AG nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego August Müller Lichttechnik AG z jednej strony analizuje anonimowo zebrane dane i informacje, a z drugiej strony dąży do zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, a ostatecznie do zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe przesyłane do kontrolera są określone w odpowiedniej masce wprowadzania danych użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych oraz data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużyciom naszych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne dla ochrony administratora danych. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy celom ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora, jakim jest oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili dostarcza każdemu podmiotowi danych, na jego wniosek, informacji o tym, w którym miejscu przechowywane są dane osobowe odnoszące się do podmiotu danych. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

7. możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa firmy August Müller Lichttechnik AG zawiera wymogi prawne, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. funkcja komentowania w blogu na stronie internetowej

August Müller Lichttechnik AG zapewnia użytkownikom możliwość pozostawienia indywidualnych komentarzy do poszczególnych wypowiedzi na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. blogpostach. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, zapisywane i publikowane są również szczegóły dotyczące czasu wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby osoba, której dane dotyczą, naruszała prawa osób trzecich, publikując komentarz lub zamieszczając treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, tak aby w razie potrzeby mógł się on uwolnić od odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa. Nie ujawnia się zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

9. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu lub w innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

10. prawa osoby, której dotyczą dane

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jej dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania w dowolnym momencie od administratora bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych jej dotyczących oraz kopii tych informacji. Ponadto, europejska dyrektywa i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria pozwalające określić ten okres
  • istnienia prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych

  Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowej deklaracji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez August Müller Lichttechnik AG, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik firmy August Müller Lichttechnik AG zapewni niezwłoczne usunięcie danych.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez August Müller Lichttechnik AG i nasza firma jako podmiot odpowiedzialny jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 DS-GVO o usunięcie danych osobowych, August Müller Lichttechnik AG, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, wdraża rozsądne środki, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik firmy August Müller Lichttechnik AG załatwia niezbędne sprawy w indywidualnych przypadkach.

 • e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
  • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez August Müller Lichttechnik AG, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik firmy August Müller Lichttechnik AG załatwi ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem August Müller Lichttechnik AG.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  W przypadku sprzeciwu August Müller Lichttechnik AG nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli August Müller Lichttechnik AG przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zgłosi spółce August Müller Lichttechnik AG sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, spółka August Müller Lichttechnik AG nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez August Müller Lichttechnik AG do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do każdego pracownika August Müller Lichttechnik AG lub do innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

 • (h) zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące jej skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, chyba że decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to zawiera odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jeżeli jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, August Müller Lichttechnik AG wdroży odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania udziału osoby, której dane dotyczą, ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

11) ochrona danych we wnioskach i w procedurze składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony interes administratora danych nie sprzeciwia się takiemu usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania AddThis

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy AddThis. AddThis jest tak zwanym dostawcą zakładek do książek. Serwis umożliwia uproszczone tworzenie zakładek do stron internetowych za pomocą przycisków. Po najechaniu myszką na komponent AddThis lub kliknięciu na niego, wyświetli się lista serwisów do tworzenia zakładek i udostępniania. AddThis jest w użyciu na ponad 15 milionach stron internetowych, a przyciski są oglądane ponad 20 miliardów razy rocznie, według firmy operacyjnej.

Firmą operacyjną AddThis jest AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent AddThis, przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent AddThis o pobranie danych ze strony www.addthis.com. Przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, jest następnie automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent AddThis o pobranie danych ze strony www.addthis.com. W ramach tego procesu technicznego AddThis otrzymuje wiedzę o wizycie i o tym, która konkretnie strona tej witryny jest używana przez system informatyczny używany przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto AddThis uzyskuje informacje o adresie IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, nadanym przez dostawcę usług internetowych (ISP), typie przeglądarki, języku przeglądarki, stronie internetowej, z której korzystano przed naszą stroną internetową, dacie i godzinie odwiedzin naszej strony internetowej. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Dane i informacje przekazywane w ten sposób do AddThis umożliwiają AddThis oraz firmom powiązanym z AddThis lub firmom partnerskim kierowanie do osób odwiedzających stronę administratora spersonalizowanych i opartych na zainteresowaniach reklam.

AddThis wyświetla spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy na podstawie pliku cookie ustawionego przez firmę. Ten plik cookie analizuje indywidualne zachowanie systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, podczas przeglądania stron internetowych. Plik cookie przechowuje informacje o wizytach na stronach internetowych dokonywanych przez system komputerowy.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również AddThis umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez AddThis mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość trwałego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez AddThis. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out, który powoduje utworzenie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony przy sprzeciwie jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli po zgłoszeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązującą politykę prywatności AddThis można znaleźć pod adresem http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

13. polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Adobe Analytics (Omniture) / Adobe Marketing Cloud

Administrator danych posiada zintegrowane komponenty firmy Adobe na tej stronie internetowej. Adobe Analytics (Omniture) lub Adobe Marketing Cloud (zwane dalej "Omniture") to narzędzie, które umożliwia bardziej efektywny marketing internetowy oraz analizę stron internetowych. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę ruchu na stronie w czasie rzeczywistym. Analityka w czasie rzeczywistym zawiera raporty projektowe oraz umożliwia analizę ad-hoc odwiedzających stronę. Interakcje klientów są prezentowane w sposób, który daje administratorowi lepszy wgląd w aktywność online użytkowników danej witryny poprzez wyświetlanie danych w prostych i interaktywnych dashboardach oraz przekształcanie ich w raporty. Dzięki temu sterownik może otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym, a tym samym szybciej rozpoznawać problemy.

Operatorem tych usług jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii.

Omniture umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą (pliki cookie zostały już wcześniej wyjaśnione; można o tym przeczytać powyżej). Administrator danych zapewnia za pomocą ustawień serwera anonimizację danych śledzących przesyłanych do centrum danych Adobe przed geolokalizacją. Anonimizacja realizowana jest poprzez zamianę ostatniej części adresu IP. Administrator wprowadził ustawienia po stronie serwera w celu anonimizacji adresu IP osoby, której dane dotyczą, przed każdym odpowiednim przetwarzaniem na potrzeby geolokalizacji i pomiaru zasięgu niezależnie od siebie. Adobe, w imieniu administratora danych, będzie wykorzystywać dane i informacje uzyskane za pośrednictwem naszej witryny internetowej do oceny zachowań użytkowników, których dotyczą dane. Ponadto Adobe będzie wykorzystywać te dane do generowania w naszym imieniu raportów dotyczących aktywności użytkowników oraz do świadczenia innych usług na rzecz naszej firmy w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie będzie łączony przez Adobe z innymi danymi osobowymi.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Omniture umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już ustawione przez Omniture mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Adobe i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej, a także wobec przetwarzania tych danych przez Adobe oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk rezygnacji z subskrypcji znajdujący się pod linkiem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, który powoduje utworzenie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony przy sprzeciwie jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli po zgłoszeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy Adobe można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/de/privacy.html.

14. polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania serwisu Facebook

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Kompletny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na niej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk "Lubię to", lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisuje ją.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto, dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wyłączenie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

15. polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania funkcji programu partnerskiego Amazon

Jako uczestnik programu partnerskiego Amazon, administrator zintegrował na tej stronie komponenty Amazon. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon w celu odsyłania klientów do różnych stron grupy Amazon, w szczególności Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it i Amazon.es, poprzez reklamy. BuyVIP.com w zamian za zapłatę prowizji. Kontroler może generować przychody z reklam dzięki wykorzystaniu komponentów Amazon.

Spółką operacyjną tych komponentów Amazon jest Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luksemburg.

Amazon umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez każde pojedyncze wywołanie jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Amazon do przekazywania danych do Amazon w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tej procedury technicznej Amazon uzyskuje wiedzę o danych osobowych, które służą Amazon do śledzenia pochodzenia zamówień otrzymanych przez Amazon, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji. Amazon może między innymi stwierdzić, że dana osoba kliknęła na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Amazon umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Amazon mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności firmy Amazon można znaleźć pod adresem https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

16. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Google AdSense

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach internetowych osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który dobiera reklamy wyświetlane w witrynach innych firm w zależności od treści danej witryny innej firmy. Google AdSense umożliwia kierowanie na podstawie zainteresowań użytkowników Internetu, które jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Operatorem komponentu Google AdSense jest firma Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym podmiotu danych. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Alphabet Inc. może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google AdSense, aby przekazać dane do Alphabet Inc. w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tej procedury technicznej, Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Alphabet Inc. wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczeń prowizyjnych.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Alphabet Inc. może zostać usunięty w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje również tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych w celu umożliwienia zapisu i analizy pliku dziennika, dzięki czemu można przeprowadzić ocenę statystyczną. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Alphabet Inc. może sprawdzić, czy i kiedy dana strona została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz jakie linki zostały kliknięte przez tę osobę. Piksele śledzące służą między innymi do oceny przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do pobierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może udostępnić te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Google-AdSense jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

17. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analityka internetowa polega na zbieraniu, zestawianiu i analizowaniu danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Serwis analizy internetowej gromadzi m.in. dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator korzysta z dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym czasie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę z jej kręgu kontroli, istnieje możliwość ponownego zainstalowania lub aktywowania dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania remarketingu Google

Administrator zintegrował na tej stronie usługi Google Remarketing. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową firmy. Dzięki integracji z Google Remarketing firma może tworzyć reklamy związane z użytkownikiem, a co za tym idzie, wyświetlać internautom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Operatorem usług Google Remarketing jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub zlecanie ich wyświetlania na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google może rozpoznać osobę odwiedzającą naszą stronę internetową, gdy ta następnie odwiedzi strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Przy każdym wejściu na stronę internetową, na której zintegrowana jest usługa remarketingu Google, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, którą wykorzystuje m.in. do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą, są zapisywane za pomocą plików cookie. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wejść na link www.google.de/settings/ads i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Google+

Administrator zintegrował na tej stronie przycisk Google+ jako element. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z prowadzoną działalnością. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej między innymi na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Operatorem Google+ jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni przycisk Google+, aby pobrać reprezentację odpowiedniego przycisku Google+ z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób dokona rekomendacji Google+1, Google przyporządkuje tę informację do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze te dane osobowe. Google przechowuje rekomendacje Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia je publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Polecenie Google+1 dokonane przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będzie następnie zapisywane i przetwarzane wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zdjęcie zapisane na tym koncie, w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje te dane osobowe również po to, aby ulepszać lub optymalizować różne usługi Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Google+ w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby jej dane osobowe były przekazywane do Google, może zapobiec takiemu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze wskazówki od Google dotyczące przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

20 Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google AdWords

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które zostaną użyte do wyświetlenia reklamy w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik skorzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania odpowiadającego słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Firmą świadczącą usługi Google AdWords jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google reklam odpowiadających zainteresowaniom oraz wyświetlanie na naszej stronie internetowej reklam firm trzecich.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zapisywany jest przez Google tzw. plik cookie służący do konwersji. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie służący do konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, na przykład koszyk z systemu sklepu internetowego, o ile plik cookie nie utracił jeszcze ważności. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno my, jak i Google możemy śledzić, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała obrót, tzn. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie służącego do konwersji zapisywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie służącego do konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wejść na link www.google.de/settings/ads i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

21. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Instagramu

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram jest serwisem, który można zakwalifikować jako platformę audiowizualną i który umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami wideo, a także redystrybucję tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Spółką zarządzającą usługami Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagramu, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Instagrama można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

22. Polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Jetpack dla WordPress.

Administrator zintegrował na tej stronie Jetpack. Jetpack to wtyczka do WordPressa, która oferuje dodatkowe funkcje operatorowi strony zbudowanej na WordPressie. Jetpack umożliwia operatorowi strony m.in. wgląd w odwiedzających stronę. Ponadto, poprzez wyświetlanie powiązanych postów i publikacji lub możliwość udostępniania treści na stronie, możliwe jest zwiększenie liczby odwiedzających. Dodatkowo w Jetpack zintegrowane są funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu strona korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute force. Jetpack optymalizuje i przyspiesza również ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie.

Spółką operacyjną wtyczki Jetpack dla WordPress jest Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Spółka operacyjna korzysta z technologii śledzenia Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie wyzwalana przez odpowiedni komponent Jetpack do przesyłania danych do Automattic w celach analitycznych. W ramach tego technicznego procesu Automattic uzyskuje wiedzę o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia przeglądu wizyt na stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane do analizy zachowania podmiotu danych, który wszedł na stronę internetową administratora i są oceniane w celu optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody tej osoby. Co więcej, dane te pochodzą z wiedzy Quantcast. Quantcast wykorzystuje te dane do tych samych celów co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak opisano powyżej, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic/Quantcast umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie już ustawione przez Automattic mogą być usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez plik cookie Jetpack i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również przetwarzania tych danych przez Automattic/Quantcast. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk opt-out pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który powoduje utworzenie pliku cookie opt-out. Plik cookie opt-out ustawiony przy sprzeciwie jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli po zgłoszeniu sprzeciwu pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte, osoba ta musi ponownie wywołać link i ustawić nowy plik cookie opt-out.

W przypadku ustawienia pliku cookie opt-out istnieje jednak możliwość, że strony internetowe administratora nie będą już w pełni użyteczne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności firmy Automattic jest dostępna pod adresem https://automattic.com/privacy/. Aktualna polityka prywatności firmy Quantcast jest dostępna pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

23. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania serwisu LinkedIn

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz nowych znajomości. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą do kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie związane z ochroną danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym pojedynczym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka, z której korzysta dana osoba, pobiera z LinkedIn odpowiednią reprezentację komponentu. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza podmiot danych przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez podmiot danych i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na LinkedIn w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania preferencjami reklamowymi na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn dotycząca plików cookie jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. polityka prywatności dotycząca użytkowania i stosowania Myspace.

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Myspace LLC. Myspace jest tak zwanym portalem społecznościowym. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z prowadzoną działalnością. Myspace umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. tworzenie darmowych profili użytkowników, zawierających zdjęcia i filmy, blogi czy grupy.

Firmą prowadzącą Myspace jest Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd, #349, Los Angeles, California 90048, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Myspace (wtyczka Myspace), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Myspace o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Myspace z Myspace. Więcej informacji na temat Myspace można znaleźć na stronie https://myspace.com. W ramach tej procedury technicznej Myspace otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza podmiot danych.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany w Myspace, Myspace rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza podmiot danych za każdym razem, gdy podmiot danych wchodzi na naszą witrynę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Myspace i przypisywane przez Myspace do odpowiedniego konta Myspace podmiotu danych. Jeśli podmiot danych aktywuje przycisk Myspace zintegrowany na naszej stronie internetowej, Myspace przyporządkowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Myspace podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

Myspace zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Myspace, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Myspace w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Myspace, czy nie. Jeśli osoba, której dotyczą dane, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Myspace, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Myspace przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowana polityka prywatności firmy Myspace, dostępna pod adresem https://myspace.com/pages/privacy, ujawnia zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez firmę Myspace.

25. polityka prywatności dotycząca wykorzystania i stosowania Pinterest

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy Pinterest Inc. Pinterest jest tak zwanym portalem społecznościowym. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub biznesowych. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. publikowanie na wirtualnych tablicach pinezek (tzw. pinning) kolekcji zdjęć, pojedynczych zdjęć oraz opisów, które następnie mogą być udostępniane przez innych użytkowników (tzw. repinning) lub komentowane.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc. z siedzibą przy 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Pinterest, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Pinterest z Pinterest. Więcej informacji na temat Pinteresta można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tej procedury technicznej Pinterest otrzymuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Pinterest, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowana polityka prywatności Pinterest, dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

26. polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Shariff

Kontroler zintegrował na tej stronie komponent Shariff. Komponent Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych, które są zgodne z zasadami ochrony prywatności. Shariff został stworzony dla niemieckiego magazynu komputerowego c't i jest publikowany za pośrednictwem GitHub, Inc.

Twórcą komponentu jest firma GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

Zazwyczaj rozwiązania w zakresie przycisków dostarczane przez sieci społecznościowe przekazują dane osobowe do odpowiedniej sieci społecznościowej już w momencie, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, na której zintegrowano przycisk mediów społecznościowych. Dzięki zastosowaniu komponentu Shariff, dane osobowe są przekazywane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy odwiedzający stronę internetową aktywnie kliknie jeden z przycisków mediów społecznościowych. Więcej informacji na temat komponentu Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c't pod adresem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Celem użycia komponentu Shariff jest ochrona danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwienie nam zintegrowania na tej stronie rozwiązania w postaci przycisku dla sieci społecznościowych.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności GitHub można znaleźć pod adresem https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

27. przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania Novalnet jako dostawcy usług płatniczych

W przypadku płatności za pomocą metod płatności "zakup na rachunek", "polecenie zapłaty" (w zależności od tego, która metoda płatności jest oferowana), roszczenie o zapłatę ceny zakupu zostaje przeniesione przez Novalnet AG jako instytucję płatniczą na Financial Management Solutions GmbH (pod marką InfinitePay), (zwaną dalej "InfinitePay"). Dane wymagane do przetworzenia płatności są przekazywane do InfinitePay. Przekazanie danych służy m.in. temu, aby InfinitePay mógł przeprowadzić kontrolę tożsamości i zdolności kredytowej w celu realizacji Państwa zakupu przy użyciu żądanej przez Państwa metody płatności. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO z uwagi na uzasadniony interes w oferowaniu różnych metod płatności, jak również uzasadniony interes w ochronie przed zaległościami w płatnościach. Mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, informując nas o tym. Politykę prywatności InfinitePay można znaleźć tutaj: https://www.infinitepay.de/datenschutzhinweise
Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na temat wykorzystania danych osobowych, które Państwa dotyczą, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z datenschutz@fms-mainz.de. Podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z wybranym przez Państwa sposobem płatności. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta z wybraną przez Ciebie formą płatności.

28. polityka prywatności w zakresie używania i stosowania Tumblr

Kontroler posiada zintegrowane komponenty Tumblr na tej stronie. Tumblr to platforma, która pozwala użytkownikom na tworzenie i prowadzenie bloga. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub weblogerami, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. blogpostach. W blogu na Tumblr użytkownik może na przykład publikować teksty, obrazy, linki i filmy i rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Co więcej, użytkownicy Tumblra mogą przenosić treści z innych stron na swój własny blog.

Spółką operacyjną Tumblr jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora, na której zintegrowany jest komponent Tumblr (przycisk Tumblr), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Tumblr, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Tumblr z Tumblr. Więcej informacji na temat przycisków Tumblr można znaleźć na stronie https://www.tumblr.com/buttons. W ramach tej procedury technicznej Tumblr uzyskuje wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Tumblr jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania zawartości tej strony, rozpowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Tumblr, Tumblr rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą witrynę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Tumblr i przypisywane przez Tumblr do odpowiedniego konta Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Tumblr zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Tumblr.

Tumblr zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Tumblr, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Tumblr w tym samym czasie, kiedy wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Tumblr, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Tumblr, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Tumblr przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązująca polityka prywatności Tumblr jest dostępna pod adresem https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

29. polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Twittera

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla każdego, także dla osób niezarejestrowanych w serwisie Twitter. Tweety są jednak wyświetlane również tzw. followersom danego użytkownika. Zwolennicy są inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Co więcej, Twitter umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki czy retweety.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora, na której zintegrowany jest element Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni element Twittera do pobrania z Twittera reprezentacji odpowiedniego elementu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, rozpowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, przy każdym wywołaniu naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera podmiotu danych. Jeżeli osoba, której dotyczą dane, aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dotyczą dane, oraz zapisane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Twittera, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązująca polityka prywatności Twittera jest dostępna pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

30. przepisy o ochronie danych dotyczące używania i stosowania Xing

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Xing. Xing jest internetową siecią społecznościową, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój profil na Xing. Firmy mogą np. tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej administratora, na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Xing o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Udostępnij", Xing przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Xing podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Xing w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Xing, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez Xing, dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto firma Xing opublikowała informacje o ochronie danych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

31. polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania YouTube

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Firmą prowadzącą YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google uzyskują wiedzę o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona z filmem wideo YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która jest dostępna pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

32 Przepisy o ochronie danych dotyczące wykorzystania i stosowania DoubleClick

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty DoubleClick firmy Google. DoubleClick jest marką Google, pod którą sprzedawane są głównie specjalne rozwiązania marketingu internetowego dla agencji reklamowych i wydawców.

Operatorem DoubleClick by Google jest Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google przekazuje dane do serwera DoubleClick przy każdej impresji, jak również przy kliknięciach lub innych działaniach. Każdy z tych transferów danych wywołuje prośbę o plik cookie w przeglądarce osoby, której dane dotyczą. Jeśli przeglądarka akceptuje to żądanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Celem tego pliku cookie jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Plik cookie jest wykorzystywany między innymi do obsługi i wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich udoskonalania. Ponadto plik cookie jest wykorzystywany w celu uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick używa identyfikatora pliku cookie, który jest wymagany dla procesu technicznego. Identyfikator pliku cookie jest potrzebny np. do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również wykorzystywać identyfikator pliku cookie do rejestrowania, które reklamy były już wyświetlane w przeglądarce, aby uniknąć podwójnego umieszczania reklam. Ponadto, identyfikator pliku cookie umożliwia DoubleClick rejestrowanie konwersji. Konwersje są rejestrowane na przykład wtedy, gdy reklama DoubleClick została wcześniej wyświetlona użytkownikowi, a następnie użytkownik dokonał zakupu w witrynie reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent DoubleClick, aby przekazać dane do Google w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych, którą wykorzystuje również do generowania zestawień prowizji. Google może między innymi śledzić, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła na określone linki na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Google można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności DoubleClick by Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/.

33. metoda płatności: polityka prywatności dla Klarna jako metody płatności

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy Klarna. Klarna jest dostawcą usług płatniczych online, który umożliwia dokonywanie zakupów na konto lub elastyczne płatności ratalne. Ponadto Klarna oferuje dodatkowe usługi, takie jak ochrona kupującego czy sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Spółką operacyjną Klarna jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze jako opcję płatności "zakup na konto" lub "zakup na raty" podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przekazane do Klarna. Wybierając jedną z tych opcji płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zakupu na rachunek lub zakupu na raty lub do sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej.

Dane osobowe przekazywane do Klarna to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz inne dane niezbędne do realizacji faktury lub zakupu na raty. Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy kupna, to również dane związane z danym zamówieniem. W szczególności może dojść do wzajemnej wymiany informacji o płatnościach, takich jak dane bankowe, numer karty, data ważności i kod CVC, liczba pozycji, numer pozycji, dane o towarach i usługach, ceny i obciążenia podatkowe, informacje o wcześniejszych zachowaniach nabywczych lub inne informacje o sytuacji finansowej danej osoby.

Celem przekazywania danych jest w szczególności weryfikacja tożsamości, administrowanie płatnościami i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe do Klarna w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes dla przekazania danych. Dane osobowe wymieniane między firmą Klarna a administratorem będą przekazywane przez firmę Klarna do biur informacji kredytowej. Transmisja ta ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Klarna ujawnia również dane osobowe spółkom powiązanym (Grupa Klarna) oraz dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w imieniu Klarna.

W celu podjęcia decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego Klarna gromadzi i wykorzystuje dane oraz informacje o dotychczasowych zachowaniach płatniczych danej osoby, jak również wartości prawdopodobieństwa jej zachowania w przyszłości (tzw. scoring). Ocena punktowa obliczana jest na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w stosunku do Klarna. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązująca polityka prywatności firmy Klarna znajduje się na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

34. metoda płatności: polityka prywatności dla PayPal jako metody płatności

Kontroler posiada zintegrowane elementy systemu PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są realizowane poprzez tzw. konta PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub firmowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość realizacji płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal zarządzane jest poprzez adres e-mail, dlatego też nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejską spółką operacyjną firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg.

Jeśli podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym osoba, której dane dotyczą, wybierze "PayPal" jako opcję płatności, dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane firmie PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane, które są niezbędne do przetwarzania płatności. Do realizacji umowy kupna-sprzedaży niezbędne są również te dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator będzie przekazywać dane osobowe do PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes dla przekazania danych. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a administratorem danych mogą być przekazywane przez firmę PayPal do biur informacji kredytowej. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może ujawnić dane osobowe firmom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w naszym imieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w stosunku do firmy PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

35. metoda płatności: polityka prywatności dla Skrill jako metody płatności

Kontroler zintegrował na tej stronie elementy systemu Skrill. Skrill jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są realizowane za pośrednictwem tzw. portfela Skrill, który jest wirtualnym portfelem elektronicznym. Skrill oferuje również możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych. Portfel Skrill jest prowadzony za pośrednictwem adresu e-mail. Skrill umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności.

Operatorem serwisu Skrill jest firma Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Wielka Brytania.

Jeżeli podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym osoba, której dane dotyczą, wybierze "Skrill" jako opcję płatności, dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do Skrill. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe wymieniane ze Skrill to kwota zakupu i adres e-mail, które są niezbędne do realizacji płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator danych będzie również przekazywał inne dane osobowe do Skrill, jeśli będzie istniał uzasadniony interes dla takiego przekazania. Dane osobowe wymieniane między Skrill a administratorem danych mogą być przekazywane przez Skrill do agencji informacji kredytowej. Celem tego transferu jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Skrill może ujawnić dane osobowe podmiotom stowarzyszonym, dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w imieniu Skrill.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w stosunku do Skrill. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy Skrill można znaleźć na stronie https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbestimmungen/.

36. metoda płatności: polityka prywatności dla Sofortüberweisung jako metody płatności

Kontroler posiada na tej stronie zintegrowane komponenty Sofortüberweisung. Sofortüberweisung to usługa płatnicza, która umożliwia bezgotówkowe dokonywanie płatności za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to techniczna procedura, dzięki której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Spółką zarządzającą Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeżeli podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym osoba, której dane dotyczą, wybierze "Sofortüberweisung" jako opcję płatności, dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

W przypadku transakcji zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przekazuje PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung przeprowadza następnie przelew do sprzedawcy internetowego po technicznej kontroli stanu konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Sprzedawca internetowy jest wówczas automatycznie powiadamiany o wykonaniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Sofortüberweisung również inne dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony interes do ich przekazania. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem mogą być przekazywane przez Sofortüberweisung do agencji informacji kredytowej. Transmisja ta ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym, usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane na zlecenie.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wobec Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązującą politykę prywatności Sofortüberweisung można znaleźć na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

37. podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zd. 2 DS-GVO).

38. uzasadnionych interesów związanych z przetwarzaniem, realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

39. okres, przez jaki dane osobowe są przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

40. wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni w każdym przypadku osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

41. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Znak zaufania Trustami jest zintegrowany na tej stronie internetowej, aby wyświetlić zebrane oceny i opinie w mediach społecznościowych. Służy to realizacji naszych uzasadnionych interesów w optymalnym marketingu naszej oferty na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. W przypadku wywołania pieczęci zaufania Trustami serwer sieciowy automatycznie zapisuje dane (dane dostępowe) w postaci pliku dziennika serwera, zawierającego nazwę wywołanej strony internetowej, plik, datę i godzinę wywołania, Twój adres IP w skrócie, ilość przesłanych danych, komunikat o udanym wywołaniu, typ przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL referrer (poprzednio odwiedzana strona) oraz żądającego dostawcę. Te dane dostępu nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Państwa wizyty na stronie. Znak jakości Trustami i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlin. Polityka prywatności Trustami pod adresem www.trustami.com/datenschutz odnosi się do przetwarzania danych zebranych przez Trustami.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przez Generator oświadczeń o ochronie prywatnościNiemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych, we współpracy z Prawo medialneprawnicy WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte.